Program "Mój Prąd"

Celem programu jest podniesienie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, jak również zwiększenie samo zużytkowania energii poprzez jej magazynowanie i zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną w Polsce. Przedsięwzięcia powinny przyczynić się do realizacji naszego krajowego celu dotyczącego udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w konsumpcji i produkcji energii, a także powinny zapewniać ochronę środowiska i krajobrazu, szczególnie w przypadku stosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W ramach programu będą dofinansowywane następujące koszty:

  1. zakup, montaż, transport, odbior i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, w tym paneli fotowoltaicznych i niezbędnego oprzyrządowania (koszt zakupu i montażu licznika nie jest kwalifikowanym kosztem);
  2. zakup, montaż, transport urządzeń do magazynowania energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania energią w ramach przedsięwzięcia.

Poziom dofinansowania

Dla Beneficjentów, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej poprzez system net-billing oraz dla tych, którzy korzystają z systemu opustów net-metering i nie otrzymali dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną, po przejściu na system net-billing, wysokość dotacji wynosi:

• Dla wniosku o dotację tylko na mikroinstalację PV, dotacja może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 6 000 zł;

• Dla wniosku o dotację na mikroinstalację PV wraz z dodatkowym elementem, dotacja wynosi:

  • do 50% kosztów kwalifikowanych na mikroinstalację PV, nie więcej niż 7 000 zł;
  • do 50% kosztów kwalifikowanych na magazyn energii, nie więcej niż 16 000 zł;
  • do 50% kosztów kwalifikowanych na magazyn ciepła, nie więcej niż 5 000 zł;
  • do 50% kosztów kwalifikowanych na system EMS / HEMS, nie więcej niż 3 000 zł;

Doradztwo i bezpłatna wycena